Postępowanie o awans naukowy do 1.10.2019

Postępowania o awans naukowy, które zostały wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., są procedowane przez jednostki organizacyjne uczelni, rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczy. Postępowania te prowadzone są na zasadach dotychczasowych, tj. z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.) oraz odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.).

Art. 179. [Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora - zasady przejściowego stosowania dotychczasowych przepisów]
4. Prowadzone w pierwszej instancji:
1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. - odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Tytuł Autor Odsłony
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 28.11.2023 Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 218
Przewód doktorski lek. dent. Joanny Karaś-Dąbrowskiej Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 158
Publiczne obrony rozprawy doktorskiej - 14.11.2023 Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 154
Przewód doktorski lek. Karoliny Konieczniak Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 217
Przewód doktorski lek. Katarzyny Betkier-Lipińskiej Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 189
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 4.04.2023 Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 330