Postępowanie o awans naukowy od 1.10.2019

Wojskowy Instytut Medyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne [Wykaz podmiotów uprawnionych do nadawania stopni]

STOPIEŃ DOKTORA
Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym [Uchwała Nr 691/VI/2021 Rady Naukowej z dnia 17 lutego 2021 r.]

Załącznik nr 4 zmieniony na posiedzeniu Rady Naukowej 22 czerwca 2022 r.

STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO
Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym [Uchwała Nr 198/VII/2022 Rady Naukowej z dnia 19 października 2022 r.]

Wymagane dokumenty
Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, składany jest na wzorze udostępnionym przez RDN, z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1) wniosek przewodni zawierający wskazanie podmiotu habilitującego,
2) dane wnioskodawcy,
3) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,
4) autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej,
5) wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczy wkład w rozwój dyscypliny nauki medyczne,
6) analizę bibliometryczną sporządzoną przez Bibliotekę Naukową,
7) informację o przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub przewodów habilitacyjnych, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Tytuł Autor Odsłony
Postępowanie w sprawie nadanie stopnia doktora habilitowanego Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 71
Postępowanie w sprawie nadanie stopnia doktora Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 1126