Postępowanie o awans naukowy od 1.10.2019

Wojskowy Instytut Medyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne [Wykaz podmiotów uprawnionych do nadawania stopni]

STOPIEŃ DOKTORA
Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym  - Państwowym Instytucie Badawczym [Uchwała Nr 319/VII/2023 Rady Naukowej z dnia 18 października 2023 r.]

Załączniki do trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym  - Państwowym Instytucie Badawczym.

Wymagane dokumenty - wzory w złącznikach do Trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym  - Państwowym Instytucie Badawczym
1) wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów (załącznik nr 2);
2) oświadczenia współautorów (załącznik nr 1);
3) wniosek kandydata o wszczęcie postępowania (załącznik nr 5);
4) życiorys naukowy kandydata (załącznik nr 3);
5) wykaz informacji niezbędnych do potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (załącznik nr 4);
6) rozprawa doktorska, przygotowana zgodnie ze wskazaniami w § 4 wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w wersji papierowej (5 egz.) oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf zapisana na informatycznym nośniku danych;
7) pozytywna opinia promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (załącznik nr 6);
8) zgoda odpowiedniej komisji bioetycznej na prowadzenie badań będących przedmiotem pracy lub oświadczenie kandydata, potwierdzone przez promotora, o braku konieczności posiadania takiej zgody;
9) poświadczona przez Instytut kserokopia dyplomu uzyskania tytułu lekarza lub równorzędny;
10) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 19 ust.1;
11) wykaz prac dorobku naukowego, przygotowany przez Bibliotekę Naukową Instytutu informujący, że kandydat spełnia wymogi formalne (załącznik 7);
12) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego, na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
13) oświadczenie o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 8);
14) oświadczenie o oryginalności rozprawy doktorskiej (załącznik nr 9);
15) wyciąg z dowodu osobistego (załącznik 10).

STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO
Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym [Uchwała Nr 320/VII/2023 Rady Naukowej z dnia 18 października 2023 r. i Uchwała Nr 370/VII/2023 Rady Naukowej z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w WIM- PIB oraz ogłoszenia tekstu jednolitego trybu)]

Wymagane dokumenty
Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, składany jest na wzorze udostępnionym przez RDN, z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1) wniosek przewodni zawierający wskazanie podmiotu habilitującego,
2) dane wnioskodawcy,
3) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,
4) autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej,
5) wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczy wkład w rozwój dyscypliny nauki medyczne,
6) analizę bibliometryczną sporządzoną przez Bibliotekę Naukową,
7) informację o przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub przewodów habilitacyjnych, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Tytuł Autor Odsłony
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 26.03.2024 Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 47
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 19.03.2024 Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 49
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 13.02.2024 Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 45
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 6.05.2023 Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 190
Postępowanie w sprawie nadanie stopnia doktora habilitowanego Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 291
Postępowanie w sprawie nadanie stopnia doktora Udostępniony przez: Dorota Połeć Odsłon: 1403