Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w  Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Okulistyki

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze  skierowaniem do pracy w Klinice Okulistyki

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 06.11.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20.11.2023

LINK DO STRONY: https://bip.wim.mil.pl/index.php/ogloszenia-o-konkursach-na-stanowisk-naukowe

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor nauk medycznych, okulista, jaskra diagnostyka i metody leczenia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w  zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Okulistyki.

Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze okulistyki, ze szczególnym naciskiem na badania z zakresu jaskry;
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • kształcenie kadry naukowej;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Okulistyki.

Wymagane kwalifikacje od kandydata

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:

 • stopień naukowy doktora nauk medycznych;
 • aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 200 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MEiN, w tym co najmniej 1 publikacja naukowa z Impact Factor (IF) w czasopiśmie indeksowanym w międzynarodowych bazach bibliograficznych. Kandydat powinien być pierwszym autorem publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest opublikowane 1 artykułu naukowego zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism naukowych w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta;
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki jaskry;
 • tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki;
 • minimum 5 -letnie doświadczenie zawodowe;
 • odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
 • odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza); odpisy dyplomu uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji;
 • świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
 • wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
 • informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
 • wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498 z późn. zm.) i  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 20.11.2023 r.

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 06.11.2023 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 31.12.2023 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 498 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 listopad 2023 08:20 Dorota Połeć