Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 24.10.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.11.2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.wim.mil.pl/index.php/ogloszenia-o-konkursach-na-stanowisk-naukowe

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, medycyna regeneracyjna, innowacyjne terapie, biologia.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych .
Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:

- prowadzenie badań naukowych z zakresu biologii i nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny regeneracyjnej, badań związanych z innowacyjnymi terapiami doświadczalnymi;
- wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;;
- przygotowywanie wniosków grantowych;
- kierowanie własnym zespołem badawczym;
- upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
- podnoszenie swoich kwalifikacji;
- kształcenie kadry naukowej.

Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub biologicznych;
- aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego o wartości minimum 1000 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MEiN, w tym co najmniej 5 oryginalnych publikacji naukowych indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficznych. Kandydat powinien być pierwszym autorem przynajmniej 3 prac oryginalnych. Wymagane jest opublikowane 2 artykułów naukowych zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism naukowych w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta;
- udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki medycyny lub biologii;
- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe;
oraz:
- odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
- odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych;
- świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
- wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
- informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat od dnia ogłoszenia konkursu;
- wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498 ) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 07.11.2023 r.  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:
Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 24.10.2023 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 30.12.2023 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 498 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24 październik 2023 09:24 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2023 09:28 Dorota Połeć