Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii.

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowy w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii.

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.11.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06.12.2022

LINK DO STRONY Komisji Europejskiej portal EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/868184
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, stopień doktora nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, immunologia, rak płuca, biologia komórki, cytometria przepływowa, mikroskopia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii.

Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:
- prowadzenie badań naukowych z zakresu chorób płuc, niedoborów odporności, chorób zapalnych i chorób układu krwiotwórczego ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie nowych metod postępowania w ocenie elementów regulacji odpowiedzi odpornościowej (badanie subpopulacji komórek, molekuł przekaźnikowych, cytokin);
- upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
- podnoszenie swoich kwalifikacji;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii.

Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych;
- aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 200 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MEiN, w tym co najmniej 1 publikacja naukowa z IF (Impact Factor) w czasopiśmie indeksowanym w międzynarodowych bazach bibliograficznych. Kandydat powinien być pierwszym autorem publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest opublikowane 1 artykułu naukowego zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism naukowych w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko naukowe asystenta;
- udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki immunologii/hematologii;
- doświadczenie w stosowaniu podstawowych technik laboratoryjnych oraz wieloparametrowej cytometrii przepływowej, cytomorfologii (mikroskopia świetlna), testów statystycznych;;
- minimum 5 -letnie doświadczenie zawodowe;
- odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
- odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu diagnosty laboratoryjnego, numer prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji);
- świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
- wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
- informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
- w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
- wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 06.12.2022 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe asystenta”.

UWAGA:
Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 23.11.2022 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 31.01.2023 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 498) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 listopad 2022 11:11 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 11:15 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 11:19 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 06:54 Dorota Połeć