Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w  Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.11.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06.12.2022

LINK DO STRONY Komisji Europejskiej portal EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/868153

SŁOWA KLUCZOWE: profesor nauk medycznych, endokrynologia, nowotwory neuroendokrynne, rak tarczycy, terapia radionuklidowa, embolizacja tętnic tarczowych w  leczeniu chorób tarczycy, termoablacja laserowa w leczeniu chorób tarczycy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w  zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej.

Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia chorób gruczołów endokrynnych, nowotworów neuroendokrynnych i raka tarczycy, stosowania diagnostyki i leczenia z użyciem radioizotopów;
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • kształcenie kadry naukowej;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej.

Wymagane kwalifikacje od kandydata

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych;
 • znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej udokumentowany publikacjami w  czasopismach naukowych indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficznych, w tym co najmniej 1000 pkt. za artykuły naukowe umieszczone w  ministerialnym wykazie czasopism naukowych, powstałe po dacie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Kandydat powinien być pierwszym lub ostatnim autorem publikacji, w przynajmniej pięciu pracach oryginalnych;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 • promotorstwo co najmniej jednego przewodu/postępowania doktorskiego zakończonego nadaniem stopnia doktora lub otwartego przewodu/postępowania doktorskiego;
 • recenzje w przewodach doktorskich i/lub w przewodach/postępowaniach habilitacyjnych;
 • tytuł specjalisty z endokrynologii; kardiologii, chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej
 • minimum 20 -letnie doświadczenie zawodowe;
 • odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
 • odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza); odpisy dyplomu uzyskania stopni naukowych, aktu nadania tytułu naukowego oraz posiadanych specjalizacji;
 • świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
 • wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
 • w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
 • informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
 • wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 06.12.2022 r.

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe profesora”.

UWAGA: Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 23.11.2022 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 31.01.2023 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 498) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 listopad 2022 08:52 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 08:55 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 08:58 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 06:43 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 06:45 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 06:46 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 06:55 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 06:56 Dorota Połeć