Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Zakładzie Radioterapii
INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Zakładzie Radioterapii
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne
DATA OGŁOSZENIA: 10.05.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23.05.2022

LINK DO STRONY: https://bip.wim.mil.pl/index.php/ogloszenia-o-konkursach-na-stanowisk-naukowe
SŁOWA KLUCZOWE: profesor nauk medycznych, radioterapia onkologiczna, onkologia kliniczna, nowotwory płuc, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Zakładzie Radioterapii.
Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:
- prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii nowotworów płuc i nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, w tym szczególnie przerzutów do mózgu
- wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
- upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
- podnoszenie swoich kwalifikacji;
- kształcenie kadry naukowej;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Zakładu Radioterapii.

Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
- tytuł naukowy profesora nauk medycznych;
- znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficznych, w tym co najmniej 1000 pkt. za artykuły naukowe umieszczone w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, powstałe po dacie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Kandydat powinien być pierwszym lub ostatnim autorem publikacji, w przynajmniej pięciu pracach oryginalnych;
- doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
- promotorstwo co najmniej jednego przewodu/postępowania doktorskiego zakończonego nadaniem stopnia doktora lub otwartego przewodu/postępowania doktorskiego;
- recenzje w przewodach doktorskich i/lub w przewodach/postępowaniach habilitacyjnych;
- tytuł specjalisty z radioterapii onkologicznej;
- minimum 15 -letnie doświadczenie zawodowe;
- odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
- odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza); odpisy dyplomu uzyskania stopni naukowych, aktu nadania tytułu naukowego oraz posiadanych specjalizacji;
- świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
- wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
- w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
- informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
- wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498 ) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 23.05.2022 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe profesora”.

UWAGA:
Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 10.05.2022 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 30.06.2022 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1383 z późn.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora pdf 163.91 KB Dorota Połeć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 maj 2022 09:37 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 maj 2022 12:59 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 maj 2022 13:07 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 maj 2022 13:08 Dorota Połeć