Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Asystent w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA:  17.05.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 30.05.2019

LINK DO STRONY: https://bip.wim.mil.pl/index.php/ogloszenia-o-konkursach-na-stanowisk-naukowe

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, lekarz,  pediatria, alergologia

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.

 Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:

 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób alergicznych u dzieci;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • udział w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.

Wymagane kwalifikacje od kandydata                
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:

 • tytuł zawodowy lekarza;
 • specjalizacja: w trakcie specjalizacji z pediatrii;
 • aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 100 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW, w tym: co najmniej 1 publikacja naukowa z Impact Factor w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR). Kandydat powinien być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej.
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;

oraz:

 • odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
 • odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji);
 • świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
 • wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
 • informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
 • wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 30.05.2019 r.

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe asystenta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 17.05.2019 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dniu 30.06.2019 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z  Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 16 maj 2019 11:03 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 11:26 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 11:26 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2019 06:41 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2019 06:42 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2019 06:44 Dorota Połeć