bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.01.2019 z powodu:
Archiwum

Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych
i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Okulistyki.

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Okulistyki.
DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 20.08.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 03.09.2018

LINK DO STRONY: http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=106

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor nauk medycznych, okulista, zaćma, soczewki wewnątrzgałkowe

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Okulistyki.

Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:
- prowadzenie badań naukowych z zakresu okulistyki, ze szczególnym naciskiem na badania z zakresu zaćmy, presbiopii i soczewek wewnątrzgałkowych, organizacja pracy oraz zarządzanie zespołem zajmującym się leczeniem zaćmy, wprowadzanie aktualnych wytycznych do realizacji w Klinice Okulistyki, współpraca z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi;
- upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
- podnoszenie swoich kwalifikacji;
- kształcenie kadry naukowej;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Okulistyki.

Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych;
- aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 100 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW, w tym: co najmniej 1 publikacja naukowa z IF w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR). Kandydat powinien być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest uzyskanie nie mniej niż 20 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta.
- udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki z chirurgii wewnątrzgałkowej;
- tytuł specjalisty w zakresie okulistyki ogólnej, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
oraz:
- odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
- odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji);
- świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
- wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
- w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
- informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
- wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 03.09.2018 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 20.08.2018 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 31.10.2018 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 16.08.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 16.08.2018
Dokument oglądany razy: 228
Wersja do druku