bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.01.2019 z powodu:
Archiuwm

Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicz

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii.

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej
i Torakochirurgii.
DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna

DATA OGŁOSZENIA: 14.06.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27.06.2018

LINK DO STRONY: http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=106
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor nauk medycznych, chirurg, otyłość, chirurgia bariatryczna, chirurgia minimalnie inwazyjna
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii.
Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:
• prowadzenie badań naukowych z zakresu chirurgii, ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie nowych metod postępowania minimalnie inwazyjnego w bariatrii i onkologii i leczenia;
• upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
• podnoszenie swoich kwalifikacji;
• kształcenie kadry naukowej;
• udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii.
Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
• stopień naukowy doktora nauk medycznych;
• aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 100 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW, w tym: co najmniej 1 publikacja naukowa z IF w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR). Kandydat powinien być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest uzyskanie nie mniej niż 20 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta.
• udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki chirurgii bariatrycznej;
• tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
oraz:
• odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
• odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:
• życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji);
• świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
• wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
• w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
• informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
• wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 27.06.2018 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 14.06.2018 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 31.07.2018 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 305
Wersja do druku