bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 03.06.2018 z powodu:
archiwum

Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych
i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Traumatologii i Ortopedii

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Traumatologii i Ortopedii.
DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 04.05.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 18.05.2018

LINK DO STRONY: http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=106
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor nauk medycznych, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, endoprotezoplastyka i realloplastyka stawów kolanowych i biodrowych.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Traumatologii i Ortopedii.

Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:
• prowadzenie badań naukowych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie nowych metod diagnostyki i leczenia powikłań zapalnych i krwotocznych oraz optymalizacji wyników leczenia po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych;
• upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
• podnoszenie swoich kwalifikacji;
• kształcenie kadry naukowej;
• udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Traumatologii i Ortopedii.

Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
• stopień naukowy doktora nauk medycznych;
• aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 100 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW, w tym: co najmniej 1 publikacja naukowa z IF w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR). Kandydat powinien być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest uzyskanie nie mniej niż 20 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta.
• wymagane jest udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki ortopedii i traumatologii;
• tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
• odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
• odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
• życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji);
• świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
• wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
• w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
• informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
• wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 18.05.2018 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Konkurs ogłasza się z dniem 04.05.2018 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 30.06.2018 r.

Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 04.05.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 04.05.2018
Dokument oglądany razy: 324
Wersja do druku