bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

Adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Onkologii-Laboratorium Onkologii Molekularnej

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Onkologii - Laboratorium Onkologii Molekularnej.
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia medyczna
DATA OGŁOSZENIA: 12.12.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27.12.2017

LINK DO STRONY: http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=106
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nowotwory, hipoksja, angiogeneza, komórki macierzyste, modele zwierzęce, chemioterapia.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Onkologii-Laboratorium Onkologii Molekularnej.


Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu biologii molekularnej, onkologii eksperymentalnej ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie nowych metod leczenia chorych na nowotwory;
 • przygotowywanie wniosków grantowych;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje z IF oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • kształcenie kadry naukowej.

Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych;
 • aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 75 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW, w tym: co najmniej 1 publikacja naukowa z IF w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR). Kandydat powinien być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest uzyskanie nie mniej niż 20 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta.
 • wymagane jest udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki onkologii eksperymentalnej; doświadczenie w stosowaniu podstawowych technik: laboratoryjnych, biologii molekularnej, cytometrycznych, obrazowania in vitro (video-mikroskopia, mikroskopia fluorescencyjna) oraz in vivo (obrazowanie optyczne małych zwierząt)i zasad hodowli komórkowych;
 • doświadczenie w pracy na modelach zwierzęcych, w szczególności mysich modelach nowotworów (modele guzów pierwotnych i wtórnych, modele chemicznej karcinogenezy);
 • znajomość metodologii zaplanowania badania naukowego oraz znajomość podstawowych metod analizy statystycznej;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
 • odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu, odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego);
 • świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
 • wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
 • w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
 • informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
 • wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 27.12.2017 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.


Konkurs ogłasza się z dniem 12.12.2017 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 28.02.2018 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 12.12.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 12.12.2017
Dokument oglądany razy: 482
Wersja do druku