bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

asystent w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Asystent w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.
DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 06.11.2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20.11.2017 r.

LINK DO STRONY: http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=106
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, doktorant, lekarz, w trakcie specjalizacji z pediatrii, pediatria, astma, immunologia u dzieci
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)


Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Pediatrii , Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.
Wojskowy Instytut Medyczny zlokalizowany przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.


Zakres zadań:

1) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu pediatrii ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących nowoczesnej diagnostyki i leczenia astmy i immunologii u dzieci;
2) upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
3) podnoszenie własnych kwalifikacji;
4) udział w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne;
5) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.
Wymagane kwalifikacje
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
1) tytuł zawodowy lekarza;
2) specjalizacja: w trakcie specjalizacji z pediatrii;
3) dorobek naukowy o wartości minimum 100 punktów za opublikowane prace zgodnie
z punktacją MNiSW. Kandydat powinien opublikować co najmniej 1 publikację naukową z IF w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR) oraz być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej;
4) minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe;
5) odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
6) odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:
1) życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów posiadanych specjalizacji;
3) zaświadczenie o trwających lub ukończonych studiach doktoranckich;
4) świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
5) wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
6) informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
7) wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 20.11.2017 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe asystenta”.
UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.
Konkurs ogłasza się z dniem 06.11.2017 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 31.12.2017 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 06.11.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 06.11.2017
Dokument oglądany razy: 781
Wersja do druku