bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii.
DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 04.05.2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.05.2017 r.


SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny, dr hab. nauk medycznych, alergologia, choroby płuc, endoskopia dróg oddechowych, choroby wewnętrzne.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii.

Zakres zadań na stanowisku objętym konkursem:

 •  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu alergologii i pneumonologii ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób alergicznych i chorób płuc;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • dbałość o rozwój naukowy kadry;
 • kształcenie kadry naukowej;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii.

Wymagane kwalifikacje od kandydata
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:

 • stopień naukowych co najmniej doktora habilitowanego nauk medycznych;
 • udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym publikacje o sumarycznym IF nie mniej niż 10, przy czym co najmniej 500 pkt. MNiSW;
 • promotorstwo co najmniej dwóch przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet, stosownie do przepisów regulujących zasady finansowania nauki;
 • recenzje w przewodach doktorskich i/lub w przewodach/postępowaniach habilitacyjnych;
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym, dydaktycznym (w szczególności opieka nad doktorantami, kołem studenckim);
 • tytuł specjalisty w zakresie alergologii, chorób płuc i chorób wewnętrznych, minimum 20-letnie doświadczenie zawodowe;
 • odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
 • odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji;
 • świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
 • wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
 • informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
 • wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia;
 • oświadczenie o niekaralności karnej lub zawodowej;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 15.05.2017 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe profesora nadzwyczajnego”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Kandydatami.

Konkurs ogłasza się z dniem 04.05.2017 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 30.06.2017 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 04.05.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 04.05.2017
Dokument oglądany razy: 927
Wersja do druku