bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole pracowników naukowych
i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych
ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 11.01.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.01.2017

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor nauk medycznych, przewlekła choroba nerek, hemodializa, niedożywienie białkowo-energetyczne
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do
pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii
Wojskowy Instytut Medyczny zlokalizowany przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.


Zakres zadań:
1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń odżywiania oraz wykorzystaniem nowoczesnych metod oceniających skład ciała u chorych z przewlekłą chorobą nerek;
2. upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
3. podnoszenie swoich kwalifikacji;
4. kształcenie kadry naukowej;
5. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii.
Wymagane kwalifikacje
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
1. stopień naukowy doktora nauk medycznych;
2. aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 75 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW, w tym: co najmniej 1 publikacja naukowa z IF w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR). Kandydat powinien być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest uzyskanie nie mniej niż 20 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta. Wymagane jest udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń odżywiania u chorych z przewlekłą chorobą nerek;
3. tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
4. odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
5. odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:

 •  życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji;
 • świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
 • wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
 • w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
 • informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
 • wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia;
 • oświadczenie o niekaralności karnej lub zawodowej;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

  Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 24.01.2017 r.
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Kandydatami.

Konkurs ogłasza się z dniem 11.01.2017 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 28.02.2017 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 11.01.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 11.01.2017
Dokument oglądany razy: 707
Wersja do druku