bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Profesor zwyczajny w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 16.11.2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.11.2016

LINK DO STRONY: http://bip.wim.mil.pl/index.php?id=106

SŁOWA KLUCZOWE: profesor zwyczajny, profesor nauk medycznych, otorynolaryngologia, alergologia, endoskopowa chirurgia zatok przynosowych, onkologia, chirurgia twarzowo-szczękowa.


OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zespole pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej.
Wojskowy Instytut Medyczny zlokalizowany przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.

Zakres zadań:
1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu otorynolaryngologii i alergologii ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących nowoczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu i równowagi u żołnierzy;
2. upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
3. podnoszenie swoich kwalifikacji;
4. dbałość o rozwój naukowy kadry;
5. kształcenie kadry naukowej;
6. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej.


Wymagane kwalifikacje

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
1. tytuł naukowy profesora nauk medycznych;
2. udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym 10 punktów IF uzyskanych po dacie uchwały właściwej rady o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora;
3. promotorstwo co najmniej dwóch przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora liczone od daty uchwały właściwej rady o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora;
4. doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet, stosownie do przepisów regulujących zasady finansowania nauki;
5. recenzje w przewodach doktorskich i/lub w przewodach/postępowaniach habilitacyjnych;
6. aktywne uczestnictwo w życiu naukowym, dydaktycznym (w szczególności opieka nad doktorantami, kołem studenckim);
7. tytuł specjalisty w zakresie otolaryngologii i alergologii, minimum 20-letnie doświadczenie zawodowe;
8. odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
9. odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji;
- świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
- wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
- w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
- informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
- wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia;
- oświadczenie o niekaralności karnej lub zawodowej;
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 30.11.2016 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe profesora”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Kandydatami.

Konkurs ogłasza się z dniem 16.11.2016 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 30.11.2016 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 16.11.2016
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 088
Wersja do druku