bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

konkurs na stanowisko adiunkta zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej

INSTYTUCJA: Wojskowy Instytut Medyczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych
ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej.

DYSCYPLINA NAUKOWA: medycyna
DATA OGŁOSZENIA: 16.05.2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.05.2016


OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do
pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej.
Wojskowy Instytut Medyczny zlokalizowany przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.
Zakres zadań:
1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu wykorzystania z zakresu wykorzystania immunologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnych niedoborów odporności i chorób autozapalnych u osób dorosłych;
2. upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
3. podnoszenie swoich kwalifikacji;
4. kształcenie kadry naukowej;
5. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
1. stopień naukowy doktora nauk medycznych;
2. aktywność naukową rokującą uzyskanie stopnia doktora habilitowanego o wartości minimum 75 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW, w tym: co najmniej 1 publikacja naukowa z IF w czasopiśmie wyróżnionym przez bazę Journal Citation Report (JCR). Kandydat powinien być pierwszym autorem w minimum 25% zgłoszonych publikacji, w tym przynajmniej jednej pracy oryginalnej. Wymagane jest uzyskanie nie mniej niż 20 punktów za opublikowane prace zgodnie z punktacją MNiSW w roku poprzedzającym ubieganie się o stanowisko adiunkta. Wymagane jest udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub realizacji projektów badawczych dotyczących problematyki immunologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnych niedoborów odporności i chorób autozapalnych u osób dorosłych;
3. tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, reumatologii i immunologii klinicznej, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
4. odznaczają się biegłą znajomością języka polskiego;
5. odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu lekarza, numer prawa wykonywania zawodu lekarza; odpisy dyplomów uzyskania stopni naukowych oraz posiadanych specjalizacji);
3. świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia;
4. wykaz dorobku naukowego oraz bibliometria poświadczona przez Bibliotekę Naukową;
5. w przypadku odbytych staży zagranicznych trwających minimum miesiąc, praktykach zawodowych lub wyjazdach na stypendium w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (w kraju i za granicą), odpowiednie zaświadczenie;
6. informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych;
7. wstępna deklaracja wskazująca Wojskowy Instytut Medyczny, jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia;
8. oświadczenie o niekaralności karnej lub zawodowej;
9. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego 04-141 Warszawa ul. Szaserów 128 do dnia 30.05.2016 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta”.

UWAGA:

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie może być podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez konieczności wezwania do uzupełnienia braków.

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Kandydatami.

Konkurs ogłasza się z dniem 16.05.2016 r. z rozstrzygnięciem i ogłoszeniem wyników do dnia 30.06.2016 r. Osoba, która zostanie zakwalifikowana w drodze konkursu zostanie zatrudniona zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor nauk medycznych, choroby wewnętrzne, reumatologia, immunologia kliniczna, choroby autoimmunizacyjne i autozapalne, pierwotne niedobory odporności.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 16.05.2016
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 16.05.2016
Dokument oglądany razy: 842
Wersja do druku